Links

Terms and Conditions (Polish)

Nudny wstęp

Założenie profilu w Brate oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy ze spółką Colourfreak OÜ, Lõõtsa tn 5-11 11415, Tallinn, Estonia, VAT EE102210206. Nie chcemy oczywiście przynudzać, ale zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Są one ważne, ponieważ regulują relacje między użytkownikiem a spółką Colourfreak OU (właściciela marki Brate), wpływając tym samym na prawa i obowiązki użytkownika.

Warunki użytkowania

Colourfreak OÜ, oraz marka Brate (dalej „Brate”, „my”, „nasz”, „nam” itd.) oferują usługę subskrypcji („Usługa”), która pozwala użytkownikom (dalej „użytkownik”) uzyskiwać dostęp do wszystkich opinii innych użytkowników w serwisie, dostęp do sekcji "Gdzie warto zjeść", dostęp do sekcji "Poza szlakiem w" oraz dostęp do sekcji "Partner miejsca poleca" („Treści”). Usługi są świadczone w Internecie w ramach aktywnej subskrypcji miesięcznej lub rocznej na kompatybilnym urządzeniu z dostępem do Internetu.
Aby uzyskać dostęp do naszych Usług, trzeba posiadać aktywny pakiet miesięczny lub roczny w serwisie podróżniczym Brate. Tworząc profil, użytkownik musi zaakceptować niniejsze Warunki użytkowania. Większość subskrypcji podlega dodatkowym warunkom obowiązującym w stosunku do konkretnej subskrypcji („Warunki subskrypcji”), które użytkownik akceptuje, zakładając ją. Informacje na temat oferowanych pakietów subskrypcji można znaleźć na lokalnej witrynie internetowej Brate.
Oprócz niniejszych Warunków użytkowania umowę użytkownika ze spółką Colourfreak OÜ regulują także: (i) informacje przekazane przy zakupie oraz (ii) wszelkie Warunki subskrypcji przyjęte przez użytkownika w odniesieniu do konkretnej subskrypcji. Wszelkie informacje regulujące relacje użytkownika ze Brate zwane są łącznie „Umową”.
Brate świadczy Usługę na warunkach określonych w Umowie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Umowy, nie może korzystać z Usługi, nie wolno mu uzyskiwać dostępu do Treści udostępnianych za pośrednictwem Usługi ani z nich korzystać.
Obowiązująca wersja Warunków użytkowania i Warunków subskrypcji znajduje się na witrynie internetowej Brate.com

1. Ograniczenia wiekowe

1.1.

Do zawarcia Umowy z Brate, założenia profilu lub rejestracji w pakiecie subskrypcji uprawione są osoby, które:
  • mają co najmniej piętnaście (15) lat lub posiadają inne upoważnienie i zdolność prawną do zawarcia niniejszej umowy zgodnie z prawem kraju, w którym Usługa jest udostępniana,
  • mieszkają w kraju, w którym Usługa jest udostępniana,
  • podały prawidłowe dane osobowe, zgodnie z naszymi wymogami,
  • wskazały prawidłową metodę płatności,
  • wyrażają zgodę na przestrzeganie postanowień Umowy.

2. Usługa

2.1.

Brate świadczy spersonalizowaną usługę subskrypcji cyfrowej, w ramach której można uzyskać dostęp do treści takich jaki opinie w serwisie Brate, "Partner miejsca poleca", "Poza szlakiem w", "Gdzie warto zjeść". Dostęp do Usługi uzyskuje się w serwisie internetowym Brate. Można z niej korzystać wyłącznie w celach niekomercyjnych, prywatnych i zgodnie z Umową.

2.2.

Aby korzystać z Usługi, należy zalogować się do swojego profilu używając do tego loginu lub hasła lub z pomocą Zaloguj kontem Google, Zaloguj z kontem Twitter.

2.3.

Brate regularnie aktualizuje treści na stronie, starając się przy tym zapewnić ich jak najwyższą jakość. Brate nie bierze odpowiedzialności za potencjalne wprowadzenie swoich użytkowników w błąd. Staramy się aktualizować i dostarczać jak najświeższych informacji, ale nie możemy zagwarantować poprawności wszystkich przekazywanych przez nas treści.

3. Pakiety subskrypcji

3.1.

Brate oferuje różne pakiety subskrypcji (z uwzględnieniem okresowych zmian). Informacje na temat pakietów subskrypcji oferowanych aktualnie przez Brate można znaleźć na witrynie internetowej Brate

3.2.

Świadczona Usługa zależy od rodzaju wykupionego pakietu subskrypcji. Brate oferuje pakiet roczny (365 dni) oraz pakiet miesięczny (30 dni). Użytkownik może jednocześnie korzystać tylko z jednego pakietu. Jeśli posiada aktywny pakiet miesięczny a chce przejść na wyższy pakiet roczny, musi poczekać do końca trwania pakietu miesięcznego a następnie wykupić pakiet roczny.

3.3.

Brate zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do usuwania istniejących pakietów subskrypcji oraz do wprowadzania zmian w ich zakresie. Zmiany w pakiecie subskrypcji mogą wynikać z różnych czynników, takich jak: ulepszanie Usługi/zarządzanie Usługą, przestrzeganie wymogów posiadacza praw lub wymogów prawnych lub technicznych.

3.4.

Każdy użytkowników, który stworzy profil w serwisie Brate wchodzi automatycznie w darmową subskrypcję i będzie miał dostęp do wszystkich darmowych treści.

4. Ceny i płatności

4.1.

Ceny są widoczne na witrynie internetowej Brate i zostaną wyraźnie zakomunikowane każdemu użytkownikowi, który zdecyduje się na subskrypcję. Ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju pakietu subskrypcji lub zastosowanej metody płatności. Jeśli ceny będą inne, Brate poda je na swej witrynie internetowej w ogólnych informacjach o cenach.

4.2.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić pakiet subskrypcji. Brate może, wedle własnego uznania, zezwolić na takie zmiany przed końcem bieżącego okresu subskrypcji.

4.3.

Brate może wprowadzać zmiany w cenie Usługi, przekazując użytkownikowi pisemne powiadomienie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie to zawsze daje użytkownikowi wystarczająco dużo czasu, aby mógł anulować subskrypcję przed wejściem w życie nowej ceny. Brak anulowania subskrypcji oznacza akceptację nowej ceny za Usługę. Zmiany cen mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak: ulepszanie/kontrola Usługi lub modyfikacja wynagrodzenia posiadaczy praw.

4.4.

Za subskrypcję płaci się z góry (lub w inny uzgodniony sposób) do momentu jej anulowania. Po uruchomieniu subskrypcji Brate nie realizuje żadnych częściowych ani pełnych zwrotów czy refundacji, chyba że Umowa stanowi inaczej.

4.5.

Jeśli chodzi o karty kredytowe, należy pamiętać, że Brate może odmówić przyjęcia kart lub blokować karty, które nie zostały wydane w kraju świadczenia Usługi. Poza tym Brate zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji określonych kart kredytowych – w dowolnym momencie i według własnego uznania.

5. Prawa własności intelektualnej

5.1.

Usługa i Treści stanowią własność chronioną prawem autorskim, należącą do nas lub naszych licencjodawców. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, wizerunek handlowy, nazwy domen, patenty, wynalazki, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz pozostałe prawa własności intelektualnej lub przemysłowej (w tym wiedza fachowa) do Usługi lub Treści są własnością naszą lub naszych licencjodawców, ewentualnie podmiotów stowarzyszonych z nami lub naszymi licencjodawcami. Żaden element Usługi ani Treści nie może być wykorzystywany w sposób inny niż w związku z Usługą oferowaną użytkownikowi w zakresie wyraźnie dozwolonym na mocy Umowy. Nie przenosimy żadnych praw (w tym praw własności intelektualnej) ani tytułów do Usługi lub jakiejkolwiek jej części na użytkownika. Nie przenosimy też żadnych praw lub tytułów do Treści lub jakiejkolwiek ich części. Ponadto Umowy nie należy interpretować jako przekazania przez Brate, w drodze domniemania lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji czy prawo do korzystania z nazw handlowych pojawiających się w Usłudze lub Treściach.

5.2

Wszystkie treści, które zostały dostarczone przez użytkowników stają się własnością serwisu Brate oraz upoważniają serwis do korzystania z nich w pełnym zakresie, monetyzacji. Na życzenie użytkowników, treści te mogą zostać wycofane z Brate.

5.3.

Treści w Usłudze stale ewoluują i są regularnie aktualizowane w celu np. ulepszenia Usługi lub przestrzegania wymogów prawnych, praw własności intelektualnej, żądań posiadaczy praw lub naszych wewnętrznych polityk dotyczących treści. Oznacza to, że Treści oferowane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi mogą się niekiedy różnić w zależności od kraju i regionu, w którym udostępniana jest Usługa, oraz że mogą one podlegać zmianom, usunięciu lub aktualizacji bez powiadomienia. Treści mogą się również różnić w zależności od faktycznej lokalizacji użytkownika uzyskującego dostęp do Usługi. Aby uzyskać informacje na temat Treści dostępnych obecnie w kraju użytkownika należy zajrzeć do serwisu Brate.

5.4.

Usługa jest skonfigurowana tak, aby umożliwiać korzystanie z oprogramowania Usługi i Treści będących naszą własnością lub licencjonowanych przez nas. Z zastrzeżeniem warunków Umowy i pod warunkiem uiszczenia stosownych opłat Brate niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, niepodlegającej dalszemu licencjonowaniu ani przeniesieniu licencji na dostęp do oprogramowania Usługi i Treści oraz na korzystanie z nich (tylko w ramach Usługi) prywatnie i niekomercyjnie przy pomocy kompatybilnego urządzenia z dostępem do Internetu. Płatność za przedmiotową licencję wchodzi w cenę subskrypcji.

5.5.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, gwarantuje i zgadza się zapewnić, że ani użytkownik, ani żadna osoba, której użytkownik da dostęp do Usługi za pośrednictwem swojego konta, nie będą kopiować, powielać, duplikować, modyfikować, adaptować, tworzyć dzieł pochodnych, wyświetlać, publikować, rozpowszechniać, dystrybuować, transmitować, przesyłać, sprzedawać, wypożyczać, upowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać w jakimkolwiek celu (komercyjnym lub innym) żadnych materiałów, Treści oraz części lub całości Usługi ani udzielać na nie dalszych licencji. W szczególności odnosi się to do wyświetlania i rozpowszechniania Treści, Usługi lub innych materiałów za pośrednictwem witryn internetowych podmiotów zewnętrznych lub w inny sposób.

5.6.

Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, gwarantuje i zgadza się zapewnić, że użytkownik oraz każda osoba, której użytkownik da dostęp do Usługi za pośrednictwem swojego konta będą bezwzględnie przestrzegać Umowy. W szczególności nie wolno im (1) redystrybuować, obchodzić ani wyłączać żadnych systemów ochrony treści i technologii zarządzania prawami cyfrowymi wykorzystywanej w Usłudze, (2) dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej, demontować ani w inny sposób przekształcać jakiejkolwiek Usługi do postaci czytelnej dla człowieka, (3) usuwać danych identyfikacyjnych, informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności ani (4) uzyskiwać dostępu do Usługi ani korzystać z niej w sposób niezgodny z prawem, nieautoryzowany lub sugerujący powiązanie z naszymi produktami, usługami lub markami.

5.7.

Przyjmuje się, że korzystanie z Usług lub Treści z naruszeniem niniejszego punktu 7 stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy i może być przyczyną roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich.

6. Rezygnacje i zwroty

6.1.

W przypadku rozwiązania umowy przez użytkownika, Brate nie realizuje żadnych częściowych ani pełnych zwrotów czy refundacji, chyba że Umowa stanowi inaczej. Dopuszczamy zwrot tylko w przypadku wadliwego działania subskrypcji (Patrz 7. Reklamacje)

6.2.

Zakończenie subskrypcji oznacza, iż wygasa ona po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcji. Brate oferuje pakiet roczny (365 dni) oraz pakiet miesięczny (30 dni). Użytkownik może jednocześnie korzystać tylko z jednego pakietu. Jeśli posiada aktywny pakiet miesięczny a chce przejść na wyższy pakiet roczny, musi poczekać do końca trwania pakietu miesięcznego a następnie wykupić pakiet roczny.

6.3.

Brate może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać Umowy lub obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji, lub jeśli w inny sposób będzie korzystać z Usługi w sposób nieuczciwy lub w sposób, który może spowodować szkody dla spółki Brate, jej podmiotów stowarzyszonych lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

6.4.

Rozwiązanie Umowy nie wpływa na prawa ani obowiązki stron wynikające z punktu 8 („Prawa własności intelektualnej”), punktu 13.7 (Treści generowane przez użytkownika) lub innych warunków Umowy, które ze względu na swój charakter pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, bez względu na przyczynę, automatycznie przestają obowiązywać wszelkie licencje i są one zwracane spółce Brate.

6.5

Jeśli użytkownik posiada pakiet miesięczny i nie złoży rezygnacji, jego umowa zostanie przedłużona o kolejny miesiąc. Analogicznie, jeśli użytkownik posiada pakiet roczny, jego umowa zostanie przedłużona o kolejny rok.

6.6

Jeśli użytkownik posiada pakiet miesięczny lub roczny, a dokonał płatności cyklicznej (podłączona karta kredytowa lub debetowa), Brate dopuszcza zwrot środków i anulowanie subskrypcji. W takie sytuacji użytkownik w ciągu 7 dni musi zgłosić, iż zapomniał w terminie anulować subskrypcję. Taką reklamację można złożyć na [email protected] Zwrot zostanie rozpatrzony i pieniądze odesłane w ciągu 14 dni. Innymi słowy - jeśli zapomnisz anulować subskrypcję w terminie - oddamy Ci pieniądze jeśli dasz nam o tym znać w ciągu tygodnia od płatności.

7. Reklamacje

7.1

Reklamacje dotyczące subskrypcji powinny być zgłaszane na adres [email protected]

7.2

Reklamacje można składać w przypadku niewłaściwego funkcjonowania usługi subskrypcji lub w przypadku błędów w jej działaniu.

7.3

Reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu problemu, aby umożliwić nam szybką reakcję i rozwiązanie problemu.

7.4

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 od ich otrzymania. Brate nie realizuje żadnych częściowych ani pełnych zwrotów czy refundacji, chyba że w grę wchodzi wadliwe działanie samego produktu. Wierzymy, że prowadziłoby to do wielu nadużyć, kiedy klienci automatycznie rezygnowaliby z usługi po przeczytaniu interesujących ich Treści Premium.

7.5

W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, użytkownik subskrypcji otrzyma rekompensatę w postaci zwrotu pieniędzy na wskazany numer konta.

7.6

W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, użytkownik subskrypcji zostanie poinformowany o przyczynie odmowy rekompensaty.

7.7

Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku naruszenia regulaminu subskrypcji przez użytkownika.

8. Prawa i obowiązki Brate

8.1.

Brate może niekiedy kontaktować się z użytkownikiem. Cała komunikacja pomiędzy Brate a użytkownikiem odbywa się w myśl postanowień obowiązującej w Brate polityki ochrony prywatności.

8.2.

Dążymy do tego, aby Usługa dostępna była przez całą dobę, siedem (7) dni w tygodniu. Spółka Brate nie gwarantuje jednak, że Usługa będzie zawsze wolna od błędów i zakłóceń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek lub zakłóceń wpływających na Usługę Brate musi mieć możliwość ich skorygowania bez naruszania Umowy. Spółka Brate ma również prawo, w uzasadnionych przypadkach, do zamknięcia Usługi, na przykład ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych i związanych z utrzymaniem serwisu.

8.3.

Spółka Brate ma prawo przenieść, w całości lub w części, swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy na strony trzecie. Spółka Brate ma również prawo angażować podwykonawców do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. Wszelkie zmiany, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, będą wprowadzane zgodnie z obowiązującą w Brate polityką ochrony prywatności.

8.4.

Spółka Brate może wprowadzać, według własnego uznania, zmiany w Warunkach użytkowania i Warunkach subskrypcji. W przypadku wprowadzenia przez Brate istotnych zmian w Warunkach użytkowania i Warunkach subskrypcji, które negatywnie wpływają na Usługę lub Subskrypcję użytkownika, użytkownik zostanie stosownie poinformowany, np. e-mailem, sms-em lub w drodze powiadomienia w Usłudze. Brate przekazuje te informacje co najmniej trzydzieści (30) dni przed wdrożeniem zmian, co ma pozwolić użytkownikowi na ewentualne anulowanie Subskrypcji przed wprowadzeniem modyfikacji. Dalsze korzystanie z Usługi oznacza akceptację zmian. Dlatego ważne jest, aby uważnie czytać wszelkie powiadomienia lub wiadomości, które przekazujemy. Jeśli użytkownik zdecyduje o zakończeniu Subskrypcji z powodu rzeczonych aktualizacji lub zmian, może to zrobić, postępując zgodnie z instrukcją umieszczoną w punkcie 11 i Warunkach subskrypcji.

9. Prawa i obowiązki użytkownika

9.1.

Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych, zgodnie z warunkami Umowy i w sposób wyraźnie dozwolony na mocy punktu 7. Przykładowo użytkownik nie może powielać treści lub opinii dla większej grupy odbiorców ani w miejscu publicznym, nie może też w żaden sposób udostępniać Usługi lub Treści nikomu innemu, ani fizycznie, ani cyfrowo.

9.2.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie wyłącznej kontroli nad swoim kontem i zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do Usługi. Użytkownik zobowiązuje się również przestrzegać wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa haseł. Nie może ujawniać nikomu swojego hasła ani innych spersonalizowanych danych związanych z kontem użytkownika tak długo, jak subskrybuje Usługę. Jeżeli zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania dostęp do Usługi uzyska inna osoba, to użytkownik musi zadbać o to, aby osoba ta przestrzegała postanowień niniejszej Umowy we wszystkich aspektach. Za wszelkie naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez taką osobę odpowiada użytkownik.

9.3.

W przypadku, gdy użytkownik pozostaje offline i nie korzysta z Usługi przez okres trzydziestu (30) dni lub dłuższy, Brate może zablokować dostęp do Usługi do czasu ponownego przejścia użytkownika do trybu online. Ma to na celu zapewnienie, że użytkownik nadal posiada aktywną subskrypcję na Usługę i jest w stanie zarządzać aktualizacjami Treści.

9.4.

Obowiązkiem użytkownika jest informowanie Brate o wszelkich zmianach w danych użytkownika, podanych podczas rejestracji lub przy zakupie. Mowa tu zwłaszcza o adresie e-mail lub numerze telefonu, na których użytkownik utworzył konto.

9.5.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści generowane przez użytkownika (np. recenzje i zdjęcia profilowe), tworzone i udostępniane w Usłudze lub na platformach powiązanych z Usługą (np. w kanałach mediów społecznościowych) („treści generowane przez użytkownika”). Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że posiada wszelkie prawa (w tym prawa własności intelektualnej) do rzeczonych treści oraz że treści generowane przez użytkownika będą zgodne z warunkami niniejszej Umowy i zasadami obowiązującej w Brate polityki społeczności Brate. Zabrania się udostępniania treści generowanych przez użytkownika, które są lub mogą być uznane za niezgodne z prawem, obraźliwe, napastliwe, obsceniczne, zniesławiające, dyskryminujące, naruszające prywatność lub jakiekolwiek prawa osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż spółka Brate ma prawo monitorować, przeglądać, usuwać lub wyłączać dostęp do treści generowanych przez użytkownika w dowolnym momencie i według własnego uznania. Uprzejmie prosimy o traktowanie naszych kanałów komunikacyjnych z szacunkiem i powagą.

9.6.

Użytkownik udziela niniejszym spółce Brate wieczystego, ważnego na całym świecie, niewyłącznego, nieodwracalnego, zbywalnego, nieograniczonego i podlegającego dalszemu licencjonowaniu prawa do wykorzystywania, w ramach Ceny subskrypcji, a w szczególności do hostowania, reprodukcji, powielania, modyfikowania, rozpowszechniania, wyświetlania i udostępniania publicznie w inny sposób wszelkich treści generowanych przez użytkownika w mediach istniejących obecnie lub takich, które pojawią się w przyszłości, w celach komercyjnych, w tymi między innymi w celu promowania spółki Brate, Usługi, Treści oraz licencjodawców lub partnerów biznesowych Brate.

9.7.

Użytkownik nie może cedować swych praw i obowiązków wynikających z Umowy, chyba że uzyska stosowną zgodę Brate na piśmie.

9.8.

Użytkownik nie może korzystać z Usługi w sposób, który powoduje lub prawdopodobnie spowoduje przerwanie, uszkodzenie lub upośledzenie Usługi. Nie wolno też korzystać z Usługi lub urządzenia użytkownika w celach niezgodnych z prawem lub nieuczciwych.

10. Świadczenie Usługi

10.1.

Zgodnie z zapisami Umowy Usługę na rzecz użytkownika świadczy spółka Colourfreak OÜ, Lõõtsa tn 5-11 11415, Tallinn, Estonia, VAT EE102210206

10.2.

W przypadku zakupu subskrypcji na witrynie internetowej Brate usługę sprzedaje Colourfreak OÜ, Lõõtsa tn 5-11 11415, Tallinn, Estonia, VAT EE102210206

11. Dane kontaktowe

11.1.

Można kontaktować się z nami, korzystając z następujących kanałów komunikacji:
  • Brate, Colourfreak OÜ, Lõõtsa tn 5-11 11415, Tallinn, Estonia, VAT EE102210206
  • Adres e-mail: [email protected]

12. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

12.1.

Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i będzie interpretowana zgodnie z nim, z wyłączeniem norm kolizyjnych. W przypadku sprzeczności z powyższym zapisem Umowa nie ogranicza jednak praw ochrony konsumenta, z których użytkownik może korzystać na mocy przepisów obowiązujących w jego kraju zamieszkania.

12.2.

W przypadku niezadowolenia użytkownika z Usługi, dostępnych w niej treści lub postanowień Umowy jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym Użytkownikowi jest zaprzestanie korzystania z Usługi. Brate nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie, a użytkownik zgadza się, że wszelka odpowiedzialność spoczywająca na Brate ogranicza się każdorazowo do kwoty zapłaconej na rzecz Brate przez użytkownika w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających roszczenie. Brate nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do Internetu.
Data ostatniej weryfikacji: 1 kwietnia 2023
Last modified 3mo ago